SäännötNimi ja kotipaikka

Sukuseuran nimi on Sukuseura Silventoiset ja Silvennoiset ry., josta näissä säännöissä jäljempänä käytetään nimitystä Sukuseura ja jonka kotipaikka on Parikkala.Tarkoitus ja tehtävät

* Koota yhteen Sukuseuran kokousten ja juhlien merkeissä eri puolilla Suomea ja ulkomailla asuvat Silventoisen ja Silvennoisen suvun jäsenet ja siten saattaa heidät tuntemaan toisensa.
* Harrastaa sukututkimusta ja edistää suvun perinteiden vaalimista.
* Toimia yhdyssiteenä Suomessa ja ulkomailla asuvien suvun jäsenten keskuudessa.
* Avustaa mahdollisuuksien mukaan sukuun kuuluvia varattomia ja lahjakkaita opiskelijoita yliopistossa ja myös alemmissa oppilaitoksissa.
* Tukea henkisesti ja aineellisesti ilman omaa syytään vaikeuksiin joutuneita varattomia Sukuseuran jäseniä.
* Pitää tarkkaa tilastoa Sukuseuran jäsenistä.Pöytäkirjakieli ja puoluekanta

Sukuseuran virallinen pöytäkirjakieli on Suomen kieli ja Sukuseura on kaikessa toiminnassaan poliittisesti täysin puolueeton.Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Silventoisen tai Silvennoisen sukuun kuuluva tai joka avio- tai avoliiton kautta on siihen liittynyt, Sukuseuran jäsenet hyväksyy sukuneuvosto.
Seuran jäsenen alle 18 –vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.Jäsenten velvollisuudet

Jokainen Sukuseuran jäsen on velvollinen ilmoittamaan asuinpaikkansa ja postiosoitteensa sukuneuvostolle.Jäsenen eroaminen, erottaminen ja takaisin jäseneksi ottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti sukuneuvostolle tai suvun päämiehelle taikka esittää suullisesti Sukuseuran pöytäkirjaan. Jäsenmaksut on maksettava eroamishetkeen saakka. Jäsen voidaan erottaa Sukuseurasta:

1. Jos hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta yli 2 vuoden ajan.
2. Jos hän on saattanut itsensä huonoon maineeseen tai on tehnyt raskaan rikoksen.
3. Jos hän tahallisesti rikkoo Sukuseuran sääntöjä tai pyrkii halventamaan Sukuseuran mainetta, taikka toimii muuten Sukuseuran omaksumia periaatteita vastaan.

Vain Sukuseuran kokouksen päätöksellä voidaan sellainen henkilö ottaa takaisin Sukuseuran jäseneksi, joka on erotettu muusta kuin 1. kohdan syystä.Liittymis- ja jäsenmaksut

Sukuseuraan liittyessään suorittaa jokainen varsinainen jäsen liittymismaksun, jonka suuruus määrätään Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa. Jäsenmaksu suoritetaan yhden toimintavuoden ajalta kerrallaan ja sen suuruuden määrää niin ikään Sukuseuran kokous.Jäsenmaksun suoritus

Jäsenmaksut suoritetaan aina kuluvan toimintavuoden ajalta rahastonhoitajalle joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä taikka suoraan Sukuseuran tilille Sukuseuran käyttämään rahalaitokseen.
Jäsenmaksu maksetaan toimintavuoden ensimmäisellä puoliskolla.Hallinto

Sukuseuran lain mukaisena hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa sukuneuvosto, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä Sukuseuran varsinaisen kokouksen päätöksen perusteella, joko kolme (3) tai viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Varajäsenet osallistuvat myös kaikkiin sukuneuvoston kokouksiin. Puheenjohtaja, jota kutsutaan suvun päämieheksi ja sukuneuvoston jäsenet valitaan Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa ja ryhtyvät hoitamaan tehtäviään alkavan toimintavuoden alusta.
Suvun päämies valitaan kolmeksi, sukuneuvoston jäsenet kolmeksi ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varapäämiehen, sukukirjurin ja rahastonhoitajan.
Jos sukuneuvoston varsinainen jäsen eroaa, siirtyy eniten ääniä saanut varajäsen hänen tilalleen. Sukuneuvoston jäsen vastaa siitä vahingosta, joka hänen huolimattomuutensa taikka lain tahi Sukuseuran sääntöjen vastainen toimintansa on Sukuseuralle aiheuttanut.

10§

Sukuneuvoston tehtävät

Sukuneuvoston tulee:

1. Valvoa Sukuseuran sääntöjen ja kokouksen päätösten noudattamista.
2. Edistää kaikilla Sukuseuran toimintamuodoilla sen voimistumista ja tarkoituksen toteuttamista.
3. Hoitaa Sukuseuran varoja sekä toimia sen taloudellisen aseman vakaana pysyttämiseksi ja vahvistamiseksi.
4. Antaa Sukuseuran vuosikokoukselle kertomus edellisen toimintavuoden toiminnasta ja tileistä.
5. Edustaa Sukuseuraa ja vastata sen toiminnasta.
6. Pitää Sukuseuran jäsenistä tarkkaa luetteloa.
7. Kutsua koolle Sukuseuran kokoukset.
8. Päättää mahdollisista virkailijoiden palkkioista.
9. Valita keskuudestaan varapäämies, sukukirjuri ja rahastonhoitaja.

11§

Virkailijoiden tehtävät ja velvollisuudet

Suvun päämies ohjaa henkilökohtaisesti Sukuseuran toimintaa lain, näiden sääntöjen, Sukuseuran ja sukuneuvoston päätösten mukaisesti. Johtaa puhetta sukuneuvoston kokouksissa lukuun ottamatta varsinaisia kokouksia. Huolehtii kokousten pidosta ja allekirjoittaa sukukirjurin kanssa sukuneuvoston kokousten pöytäkirjat. Antaa ohjeita muille virkailijoille heidän toiminnastaan.
Varapäämies hoitaa suvun päämiehen estyneenä ollessa hänen tehtäviään.
Sukukirjuri hoitaa Sukuseuran tiedotuksen, lähettää kokouskutsut, toimii sihteerinä sukuneuvoston kokouksissa ja laatii toimikausittain toimintakertomuksen.
Rahaston hoitaja pitää luetteloa Sukuseuran jäsenistä, hoitaa jäsenmaksujen keräämisen, pitää kirjaa Sukuseuran menoista ja tuloista sekä omaisuudesta ja mahdollisista veloista sekä laatii tilinpäätöksen ja talousarvioehdotuksen toimintavuosittain.

12§

Tilien tarkastus

Sukuseuran tilit päätetään 30.4. vuosittain. Tilivuosi on 1.5.-30.4. Sukuseuran hallintoa, omaisuutta ja tilejä tarkastavat kaksi (2) tilintarkastajaa, joiden on annettava kirjallinen lausuntonsa Sukuseuran kokoukselle. Tarkistusta varten on sukuneuvoston pidettävä tilintarkastajien saatavissa Sukuseuran ja sukuneuvoston pöytäkirjat, sekä tili- ja muut asiakirjat vähintään 3 viikkoa ennen Sukuseuran varsinaista kokousta.

13§

Sukuseuran nimenkirjoittajat

Sukuseuran nimen kirjoittavat suvun päämies tai varapäämies jompikumpi yhdessä sukukirjurin tai rahastonhoitajan kanssa.

14§
Kokoukset

Sukuseuran luonteesta ja jäsenistön hajallaan asumisen johdosta pidetään Sukuseuran varsinainen kokous kerran kolmessa vuodessa, kesä-elokuun aikana. Tämä kokous on samalla vuosi- ja vaalikokous. Sukuseuran ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle, jos sukuneuvosto katsoo asioiden niin vaativan tai jo 1/5 Sukuseuran jäsenistä kirjallisesti jonkun tietyn asian takia sukuneuvostolta Sukuseuran kokousta pyytää. Kokouskutsu lähetetään postitse ainakin kauempana asuville mieluummin aikaisemmin, mutta vähintään kuukautta ennen kokousta.

15§

Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät viralliset asiat

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus.
4. Luetaan toimintakertomus Sukuseuran kolmen edellisen tilivuoden toiminnasta.
5. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin toimintakertomus antaa aihetta.
6. Esitetään kuluneen toimintavuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto tileistä sekä sukuneuvoston mahdollinen lausunto tileistä ja Sukuseuran taloudellisesta asemasta, päätetään sukuneuvoston tili- ja vastuuvapaudesta.
7. Käsitellään sukuneuvoston valmistama ehdotus seuraavan toimintavuoden talousarvioksi ja määrätään jäsenmaksun suuruus.
8. Suoritetaan suvun päämiehen vaali seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi.
9. Valitaan sukuneuvoston jäsenet.
10. Valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet alkavan toimintavuoden tilejä tarkastamaan.
11. Käsitellään sukuneuvoston mahdollisesti valmistama ehdotus seuraavan toimintavuoden ohjelmaksi.
12. Muut mahdolliset asiat.

16§

Vaalit ja äänestykset

Sukuneuvoston jäsenten vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mutta äänestykset avoimella äänestyksellä, ellei kokouksessa jostain syytä toisin päätetä. Suljetussa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa, avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni.

17§

Sääntöjen muutokset

Näiden sääntöjen muutosehdotukset käsitellään ainoastaan Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa ja hyväksytään muutosehdotus ainoastaan jos kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä muutosta kannattaa. Sääntöjen muutoksesta on heti ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

18§

Sukuseuran purkaminen

Sukuseura purkaantuu jos kahdessa perättäisessä kokouksessa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) paikalla olevista jäsenistä purkamisehdotuksen hyväksyy. Sukuseuran purkaannuttua lahjoitetaan Sukuseuran varat Parikkalan kunnalle käytettäväksi kotiseututyön hyväksi.

Säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 11.6.1967.
Oikeusministeriö hyväksynyt yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkittäväksi päätöksellään 12.12.1967, yhdistyksen rekisterinumero 96625

© Sukuseura Silventoiset ja Silvennoiset ry
Seloste henkilötietojen käsittelytoimista